Ik ben schuldeiser

Oneens met toelating Wsnp

De faillissementswet bepaalt dat een schuldeiser geen verzet, hoger beroep of cassatie kan instellen tegen de uitspraak van de rechter om uw debiteur toe te laten tot de wettelijke schuldsanering. U kunt alleen vóór de toelatingszitting, dus vóórdat de Wsnp wordt uitgesproken, bezwaar maken tegen een eventuele toelating. Dit kan echter alleen als u kunt • Read More »


Vordering in de wsnp

Voor u als schuldeiser heeft de toelating tot de Wsnp van iemand op wie u een vordering heeft grote gevolgen. U mag namelijk gedurende de looptijd van de Wsnp (doorgaans drie jaren) uw vorderingen niet meer proberen te innen bij uw debiteur. Wanneer u beslag had laten leggen op diens inkomen, dan vervalt dit beslag • Read More »


Tijdens de wettelijke schuldsanering

Een wettelijke schuldsanering duurt doorgaans drie jaren. Er is tijdens de duur van de schuldsanering weinig contact met u als schuldeiser. Er is contact bij het indienen en erkennen van uw vordering, bij een eventuele verificatievergadering en bij het naderen van het einde van de wettelijke schuldsanering. Verder kunnen er bijzondere omstandigheden zijn (tussentijdse beëindiging, • Read More »


Behartiging van uw belangen

De Wsnp-bewindvoerder controleert de schuldenaren (in de Wsnp “sanieten” genoemd) op het nakomen van de verplichtingen en behartigt daarmee de belangen van alle betrokken schuldeisers. Als de verplichtingen niet goed worden nagekomen, verdient de saniet immers niet de schone lei. De controlerende werkzaamheden worden zeer serieus genomen. Een Wsnp-bewindvoerder is zich te allen tijde bewust • Read More »


Als het traject mis loopt

Het komt voor dat een schuldsanering mis loopt, bijvoorbeeld doordat een schuldenaar zich onvoldoende inspant om te sparen voor de schuldeisers. In dat geval kan door de rechtbank worden bepaald, dat de schuldsanering tussentijds moet worden beëindigd. Er wordt dan geen schone lei verleend. Een gevolg daarvan is, dat de situatie van voor de toelating • Read More »