Re-integratie en Schuldenpreventie

Heeft uw werknemer problematische schulden?
Dan heeft dit direct zijn weerslag op:

1: de prestaties op de werkvloer
2: de personeelsadministratie (denk aan loonbeslag)
3: het ziekteverzuim
4: uw uitgaven

Heeft uw werknemer re-integratie of mobiliteitsproblematiek?
En lijkt mobiliteit toch echt de oplossing ?
Dan heeft dit direct zijn weerslag op:

1: de prestaties op de werkvloer
2: de personeelsadministratie
3: het ziekteverzuim
4: uw uitgaven

Samen met de werknemer wordt een duidelijk beeld opgebouwd van de mogelijkheden die er zijn. Onze missie is om uw werknemer weer een juiste dosis zelfvertrouwen mee te geven. Heijne wil uw werknemer een zodanige ondersteuning bieden dat diens functioneren op de werkvloer weer een positieve uitstraling heeft.

Onze dienstverlening verkleint de afstand tot het verrichten van arbeid, door de verschillende aspecten van de problematiek inzichtelijk te maken en doelgericht en stapsgewijs te werken aan oplossingen. Zal dit multidisciplinair traject zal uw sociaal-maatschappelijke zorg afnemen. Langs deze weg kan het werk weer centraal komen te staan en komt er weer perspectief.

Wij adviseren u als werkgever om onze keuzetrajecten op te nemen in uw arbeidsvoorwaarden, waarbij uw werknemers zelf kunnen kiezen om er gebruik van te maken.

Vanuit een bekend, toegankelijk en vrijwillig kader zullen werknemers gemakkelijker de eerste stap zetten om problemen vroegtijdig aan te pakken.

 

Een op preventie gerichte aanpak zal voor u als
werkgever zeker kosten besparen!

klik hier voor de folder

Het eindrapport Financiële uitbuiting.

Het eindrapport Financiële uitbuiting.

Vanuit het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ wordt aandacht geschonken aan financieel misbruik als een van de vormen van ouderenmishandeling. Het ministerie van VWS heeft daartoe in 2015 de Brede Alliantie Financieel veilig ouder worden opgericht. Deze alliantie had en heeft tot doel om maatregelen te ontwikkelen die eraan bijdragen dat financieel misbruik waar mogelijk wordt voorkomen, vroegtijdig wordt gesignaleerd en als misbruik voorkomt, adequaat wordt aangepakt. De in 2015 opgerichte Brede Alliantie Financieel veilig ouder worden beoogt een integrale aanpak van financieel misbruik tot stand te brengen, wat inhoudt dat op lokaal, regionaal en landelijk niveau wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik.[1] Leden van de alliantie hebben gemeenschappelijk dat zij alle vanuit hun corebusiness een bijdrage kunnen en willen leveren aan de aanpak van financieel misbruik.

De Brede Alliantie bestaat uit de volgende partners: ABN AMRO, de ANBO, de Branchevereniging voor Professionele Bewindsvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Humanitas, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), Mentorschap Nederland (MN), Movisie, het Nationaal Ouderenfonds, de Nationale

Politie, het Nationaal Registratie Instituut (NRI), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), het Openbaar Ministerie (OM), KBO-PCOB, de Rabobank, de Stichting Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenraden (LOIS), Veilig Thuis, de VNG en VWS.

 

Voor meer informatie zie de link.

Eindrapport Financiële uitbuiting nader bekeken Regioplan

Aangezien wij onderdeel zijn van het Steunpunt – Langedijk presenteren wij met trots het jaarverslag 2017. Met grote inzet van alle betrokken partijen zijn wij uitgegroeid tot een stichting met een prachtig doel!

Jaarverslag 2017

Traject 1: Werken aan een positief saldo, en een herstelde toekomst.

Wij kunnen onze cliënten een volledige begeleiding bieden. In tegenstelling tot de meeste andere bureaus ligt onze focus op financiële activering en dan specifiek op de mogelijkheden van de kandidaten met een Wajong- WGA-, of Ziektewet-uitkering.

Traject 2: Werken aan een positief saldo

Wij kunnen onze cliënten een financiële begeleiding bieden. In tegenstelling tot de meeste andere bureaus ligt onze focus op financiële begeleiding, ondersteuning en activering.

Traject 3: Schuldenpreventie

Heijne wil “het hebben van schulden” uit de taboesfeer halen waardoor schuldenaren zich eerder zullen melden. Wij menen dat de dienstverlening ruimer zou moeten zijn, zodat de kans van slagen van een schuldhulpverleningstraject vergroot wordt of wellicht dat het traject niet nodig blijkt te zijn en daarmee de maatschappelijke- en economische schade die het hebben van problematische schulden met zich meebrengt beperkt blijft.  Wanneer zo vroeg mogelijk hulpverlening op financieel gebied wordt ingezet kan een aaneen schakeling aan problemen voorkomen worden.

De Heijne Theorie

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat cliënten die kampen met financiële problemen vaak niet in staat zijn activiteiten te ontplooien die participatie tot de arbeidsmarkt mogelijk maken.